Pokazy karmienia

Pokazy karmienia ?ó?wi morskich

W poniedzia?ki*, ?rody i pi?tki o godzinie 13:00

Aby dowiedzie? si? jakie przysmaki znajduj? si? w menu obiadowym olbrzymich ?ó?wi morskich, nale?y zaplanowa? wizyt? w Muzeum  w godzinach karmienia naszych zwierz?t. Wówczas to nasze gady i ich wspó?mieszka?cy, jak rekiny z rodziny ?ar?aczowatych, pokolcowate i ryby motyle (heniochus) b?d? objada?y si? sa?at?, rybami i innymi przysmakami. Nasi pracownicy opatruj? pokazy wyczerpuj?cymi komentarzami. Poza ogólnymi informacjami dotycz?cymi ?ycia i rozmna?ania si? zwierz?t w naturalnym ?rodowisku, jak i przytaczanymi faktami odno?nie pochodzenia i hodowli naszych ?ó?wi wodnych mo?na dotkn?? preparaty karett, m?ode okazy, szylkrety, czy karapaks ?ó?wi.

*W okresie od listopada do marca Muzeum pozostaje w poniedzia?ki zamkni?te, dlatego te? nie odbywaj? si? wówczas pokazy karmienia zwierz?t.

Pokazy karmienia rekinów (basen 18)

We wtorki i pi?tki o godzinie 14:00 W ka?dy wtorek i pi?tek odbywaj? si? pokazy karmienia rekinów w basenie nr 18.

Aby dowiedzie? si? jakie przysmaki s? w rekinowym menu obiadowym, nale?y zaplanowa? wizyt? w Muzeum w godzinach karmienia naszych zwierz?t.